С оглед на това се поддържа, че тя противоречи на чл. В подкрепа на направения извод се сочи, че оспорената разпоредба е функционално свързана с чл. Основно изискване на конституционния правов ред е изискването за правна сигурност, увереността, че всеки правен субект се подчинява на Конституцията и законите на страната – чл. То трябва да се уважи по следните съображения: Освен забраната за използване на идентично наименование, оспорената разпоредба въвежда и друга забрана спрямо лицата, които към влизане на закона в сила са се отделили от религиозна институция в нарушение на устава й. Тази забрана изключва ползването и разпореждането с имущество на религиозната институция от такива лица. 3 и § 3 и § 4 от преходните и заключителните разпоредби. Свободата за изповядване от всеки на своята религия или убеждения подлежи на ограничения както според чл. Според съдиите Димитър Гочев, Неделчо Беронов, Стефанка Стоянова, Маргарита Златарева, Васил Гоцев и Людмил Нейков искането е основателно в частта на § 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за вероизповеданията относно думите “да ползват или да се разпореждат с нейно имущество”. Всяко лице може да упражнява правото си на вероизповедание чрез създаване или участие в религиозна общност. 13, ал. Първото е от езиково и логическо естество. Религиозните общности или институции, за чиито вътрешни правила, ритуали и обреди се отнася забраната по чл. 7, ал. Отразяването на това конституционно положение на законово равнище не е и не може да бъде противоконституционно. То е абсурдно от гледна точка на правната и житейска логика. По тези съображения и на основание чл. However, higher doctorates from these countries are often not recognized by any German state as being equivalent to the habilitation.[17]. For STEM fields (so called "bibliometric fields"), the qualifications requires a two-steps evaluation: (1) first a quantitative assessment, as each candidate for and ASN as associate or full professor must have at least 2 out of these 3 requirements: having published more papers than most associate or full professors in Italian universities, having received more citations than most associate or full professors in Italian universities, having an h-index higher than most associate or full professors in Italian universities; (2) then, a specific committee (one for each scientific sub-field) will qualitatively evaluate the scientific CV of the candidates, considering funding, mobility, autonomy of the research, awards won, and so on. Because of the need to chase short-term research contracts, many researchers in the natural sciences apply for more transparent career development opportunities in other countries. Тези конституционни ограничения са възпроизведени и в чл. Оспорената разпоредба не изключва от тази преценка удостоверението по ал. The English for pronunciare una sentenza is sentence. Освен това регистрацията на юридическото лице на вероизповеданието може да бъде отменена от съда при нарушаване на изискванията на чл. Религиозните общности, за които се предвижда регистрация, се вписват при регистрирането им във водения от Софийския градски съд публичен регистър на вероизповеданията (чл. Това е така, защото освен до отделилите се от съответните институции лица забраната всъщност се отнася и до тези институции. Едва ли е необходимо да се повтаря, че всички разгледани (и оспорени в искането) положения са установени напълно автономно и едностранно от самата Българска православна църква и записани в нейния устав. dr.; currently abolished and no longer conferred, but those who have earned the degree earlier will use it for life), Moldova, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, Ukraine, Belarus, and Russia (Доцент), This page was last edited on 16 December 2020, at 04:39. За юридическите лица това означава, че те следва да бъдат идентифицирани като правно признати субекти, с уредена процедура за формиране на своя, различна от тази на индивидуалните им членове воля и начин на представляване. С определение от 13 февруари 2003 г. искането е допуснато за разглеждане по същество и като заинтересувани страни са конституирани Народното събрание, Министерският съвет, министърът на правосъдието, Богословският факултет при Софийския университет, Комитетът по правата на човека, Българският хелзинкски комитет, Българският център по правата на човека, Сдружение “Хелзинкски наблюдател”, Институтът за принципите на правото, Дружеството на научната и преподавателска общност при Съюза на юристите в България, Православният център за църковно-държавни и междуцърковни отношения и регистрираните вероизповедания: Българска православна църква, Арменска апостолическа православна църква, Религиозна общност на евреите в Република България, Мюсюлманско изповедание, Католическа църква, Евангелска методистка епископална църква, Българска Божия църква, Българска евангелска църква Божия, Църква на адвентистите от Седмия ден, Църква на адвентистите от Седмия ден – реформаторско движение, Църква на адвентистите от Седмия ден – реформаторско движение към Международното мисионско общество, Съюз на евангелските баптистки църкви в България, Съюз на евангелските петдесятни църкви в България, Българска евангелска църква Блага вест, Отворено библейско братство, Евангелска църква Огнена вяра, Сдружение Свободни евангелски събрания, Национален алианс Обединени Божии църкви, Християнска църква Сион, Христова евангелска църква Шалом, Християнска църква Божия сила, Духовно християнско общество Изкупена Христова църква, Новоапостолска църква, Църква на Исус Христос на светците от последните дни, Общество Бяло братство, Бахайска общност в България, Общество за Кришна съзнание, Българска лютеранска църква, Свидетели на Йехова и Българска църква на Назарянина. 2, § 1, т. Така направеното уточнение стеснява прилагането на даденото определение. Guarda gli esempi di traduzione di esecuzione della sentenza nelle frasi, ascolta la pronuncia e impara la grammatica. Habilitation is a qualification required in order to conduct self-contained university teaching, and to obtain a professorship in many European countries. Habilitations for associate and full professorships in Universities. В закона те отразяват общоизвестни исторически факти, не задължават никого към определено поведение и по същество са разширена редакция на чл. Както по отношение на преценявания закон, така и по отношение на Конституцията е неприемливо отделянето на разпоредби от общия контекст и смисъл на уредбата и спекулативното въвеждане на хипотетични категории и ситуации, които не съществуват в правната действителност. 65 ), nonché dei … Обстоятелството, че някои от употребените в текста понятия са с богословско съдържание няма правно значение за конституционосъобразността на разпоредбите. 1, изр. 10, ал. GENEVA (5 February 2020) – The UN Special Rapporteur on extreme poverty and human rights, Philip Alston, applauded a landmark ruling by the District Court of the Hague in The Netherlands today. This page is available only in Italian and in Bulgarian. 3 и 4 ЗВ не противоречат на Конституцията и искането следва да бъде отхвърлено като неоснователно. 10, ал. However, in order to actually practice the profession it is necessary to register with the relevant professional association and, if the profession is exercised independently, it is necessary to have a VAT number. предхожда възстановяването на българската държава. 3 и 4 ЗВ е резултат от хилядолетно развитие и историческа традиция. От разпоредбата следва, че съдържащата се в нея уредба обхваща наименованието и верското убеждение на определено вероизповедание, неговия ръководен орган, лицето, което го представлява, функцията на Патриарха като управляващ Софийската епархия. To prevent this (which may be disastrous to already undermanned Italian departments), it is common practice to award RTDb positions to people already habilitated as associate or full professors, which is in practical contrast with the spirit of the "Gelmini-reform". Предвидената служебна ( е x officio ) пререгистрация за тях не засяга никакъв аспект на правото на вероизповедание и по същество изравнява техния режим с този на Българската православна църква. 1, изр. 9, т. The HUDOC database provides access to the case-law of the Court (Grand Chamber, Chamber and Committee judgments and decisions, communicated cases, advisory opinions and legal summaries from the Case-Law Information Note), the European Commission of Human Rights (decisions and reports) and the Committee of Ministers (resolutions) Това личи ясно от контекста на разпоредбата – става дума за лица, отделили се от институцията в нарушение на утвърдения в устава ред. Тя противоречи на чл. Те са подчинени на общия правен ред, създаден от законодателя (граждански, наказателен, административен и пр.). 37, ал. 10, ал. Вероятността Българската православна църква да промени своите догмати относно апостоличността , съборността , синодалната си форма на управление или правилото патриархът да е митрополит на главния град (столицата) е само теоретична, за да повлече противоконституционност на текста. № 11/1992 г., като е приел: “Държавата чрез своите органи и институции... не може да се намесва и да администрира вътрешноорганизационния живот на религиозните общности и институции. The Official Worldwide Japanese-Language Proficiency Test Website is operated by the Japan Foundation and Japan Educational Exchanges and Services. 1, изр. For example, to participate in the exam for the habilitation for the profession for an architect or an engineer, you must have already graduated from a university. It is a set of PHP classes - no PHP extensions required - that allow developers to create and consume web services based on SOAP 1.1, WSDL 1.1 and HTTP 1.0/1.1. 17 и 18 ЗВ). 2 МПГПП. Религиозната общност в съответствие със своя устав избира своя патриарх свободно и независимо от държавна намеса. 149, ал. sub. 2, чл. 1 ЗВ съдът следва да се ръководи от действителността, а не от измислени бъдещи, невероятни (или малко вероятни) събития. 490, ал. Legally, they are equivalent and are required for a professor (agregação) or a researcher (habilitação) to reach the top of their specific careers (Full Professor or Coordinator Researcher). 2 от Конституцията, както и на чл. 1 и чл. 1 и 2 и чл. Не съществува правова държава в света, чието конституционно или гражданско право да позволяват разпореждане с чужда собственост или ползването й без правно основание против волята на собственика. Без да са налице тези “хипотези”, предмет на законова уредба и съответно на намеса на държавата във вътрешните дела на вероизповеданието е решаването с чл. По културни и исторически причини конституирането на българската църква като правен субект с международно признание (1870 г.) Както названието "православна", така и именуването й като "Една, света, съборна и апостолска" (чл. Такива права те могат да предявяват само и доколкото са внесли свое имущество в патримониума на юридическото лице и доколкото съществуват правни основания да изискат обратно това свое имущество. 7, ал. 3 и 4 ЗВ. In practice, however, on many occasions schools extend the deadlines for habilitation for most scholars if they do not make it in time, and there is evidence that they are able to finish it in the near future. 13, ал. В този смисъл следва да се тълкува и прилага § 3 ПЗРЗВ. Guarda le traduzioni di ‘esecuzione della sentenza’ in Bulgaro. 49 от 1992 г.). Конституционният съд намира искането за неоснователно в тази част. In other cases, especially in the case of the health professions or of the childcare professional, not protected by a professional nature, the degree itself is a qualifying title. Изтъкнатата нееднаквост в правния режим на вероизповеданията нарушава чл. Следователно при преценката за конституционосъобразност на Закона за вероизповеданията съдът е длъжен да прецени доколко този закон засяга конституционно гарантираните свободен избор и упражняване на вероизповеданието и дали представлява намеса във "вътрешноорганизационния живот на религиозните общности и институции" или тяхното "обществено проявление". При тази преценка съдът е длъжен да вземе предвид и останалите норми на закона, а не само оспорената норма, извадена от общия контекст на уредбата. От друга страна, същата забрана, като изключва възможността за самостоятелното решаване на определени имуществени въпроси между религиозни институции и отделилите се от тях лица, не само не допринася, но и пречи за създаването и поддържането на търпимост между различните религиозни общности. 3 от допълнителната разпоредба, както и § 2, ал. Достатъчно е да се напомни, че главата на Католическата църква (и на държавата Ватикана) Йоан Павел ІІ при посещението си в България посети и Светия Синод. 1 от Конституцията) и свободата на съвестта (чл. 1 от Конституцията, правораздаването е възложено на съдилищата и не може да се приеме, че е допуснато нарушение на конституционния принцип за разделение на властите. The process to obtain any of the degrees is very similar, with minor changes. Look up the English to Italian translation of abilitazione in the PONS online dictionary. 1, т. Both degrees aim to evaluate if the candidate has achieved significant outputs in terms of scientific activity, including activities in postgraduation supervision. Refworld contains a vast collection of reports relating to situations in countries of origin, policy documents and positions, and documents relating to international and national legal frameworks. 44), така и Законът за вероизповеданията съответстват на най-либералните демократични стандарти в тази област. Lamenta le carenze del sistema bulgaro di prevenzione, controllo e responsabilità penale per gli autori di reati stradali. 6 и 13, ал. При ограничението в приложното поле на допълнителната разпоредба е без значение дали съдържащото се в т. Съдържанието на оспорения § 4 не се изчерпва с предвиденото в ал. Despite changes implemented in European higher-education systems consequent to the Bologna Process, habilitation is the highest qualification issued through the process of a university examination, and remains a core concept of scholarly careers in these countries.[1]. 22, т. In 2019, OSCAD continued work on the "Facing all the facts" project, which was launched in 2016 and concluded on 15 October 2019, by implementing an online training course for law enforcement agencies in the field of crimes committed on grounds of discrimination. 2 ЗВ) и че устройството и управлението на БПЦ се определят в нейния устав (чл. Затова то не съдейства за поддържане на търпимост между тези общности и противоречи на произтичащото от посочени разпоредби задължение на държавата да гарантира толерантността между такива общности. Чрез регистрацията религиозната общност се заявява като обособен правен субект в общото правно пространство. Правото на гражданите да упражняват избраното от тях вероизповедание чрез сдружаване е свободно и се осъществява единствено при ограниченията на чл. 9 от Конвенцията и чл. Stefano Caprioli & Bulgarian Symphony Orchestra Sif 309 - Pandora If an ASN habilitation application fails, the candidate can apply again, but only after a 12 months hiatus. Тяхната защита е сред основанията за въвеждане на ограничения и на правото на свободно сдружаване – чл. Следователно има еднакви правни условия за създаване на религиозни институции, както и възможност за избор, дали да се пристъпи към създаването им. 2, § 1, т. Stream ad-free or purchase CD's and MP3s now on Amazon.co.uk. Отношенията на така създадения субект с държавата и трети лица са външни за религиозната общност отношения. 17 ЗВ, които задължително трябва да се съдържат в устава и част от които са тези за структурата и органите на вероизповеданието и за представляващите го лица. В повечето цитирани случаи преобладаващото вероизповедание е с привилегирован конституционен статус, който включва задължение на държавата да го подпомага. 1, т. Documentazione da allegare, in originale, per la trascrizione di sentenze di divorzio pronunciate in Bulgaria: 1. 4 ЗВ не е в несъответствие и с чл. 2 определя като недопустима държавната намеса във вътрешната организация на религиозните общности и институции. Искането е основано на чл. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. Molti docenti infatti hanno ottenuto l’abilitazione in Paesi esteri come la Bulgaria, ma una volta inoltrata al Miur la domanda di riconoscimento (come previsto dal D.lgs. Многовековната стабилност на църковните канони се определя от общото за християнските църкви разбиране, че "Управляващите "земната страна" на църковния живот канони са неотделими от християнските догмати. Те прогласяват разделението на държавата от религията, изрично подчертават автономността на религиозните институции и гарантират тяхната самостоятелност и независимост от държавата при решаване на въпросите по самоуправлението им, каквито са тези за наименованието и седалището на вероизповеданието, верското убеждение и богослужебна практика, устройството, ръководните органи, състава и начина на конституирането и представителството им. The award of the French Habilitation is a general requirement for being the main supervisor of PhD students and applying for Full Professor positions. 1, изр. 1, изр. 3 и 241, според които Българската православна църква, под име Патриаршия, което име е възстановено по установения църковен ред, се управлява от Светия синод, Българският Патриарх е и Софийски Митрополит и Патриархът представлява Българската православна църква. 500 XP . Ето защо искането по чл. The degree of Docteur d'État (State Doctor; abbreviated DrE) or Doctorat d'État (State Doctorate), called Doctorat ès lettres (Doctor of Letters) before the 1950s,[8] formerly awarded by universities in France had a somewhat similar purpose. Съгласно § 1, т. Make sure to provide useful source information. Църквата няма две наименования – едно теологично, за вътрешна употреба, и второ, светско за законова регламентация. If approved, the candidate then needs to defend his thesis in a 2-day public defense. 44, ал. 1 от Конституцията. 2 и 4 от Конституцията. Искането е неоснователно според становищата на Народното събрание, Министерския съвет, министъра на правосъдието, Богословския факултет при Софийския университет, Дружеството на научната и преподавателската общност при Съюза на юристите в България, Българската православна църква, Православния център за църковно-държавни и междуцърковни отношения и Сдружение “Хелзинкски наблюдател”. Недопустима е държавна намеса и държавно администриране на вътрешноорганизационния живот на религиозните общности и институции, както и тяхното обществено проявление…". Твърдението, че с така създадената уредба се нарушава чл. 4, чл. 4, ал. Конституционният съд намира искането за неоснователно досежно част от разпоредбата. 9 от Конвенцията. Due to extreme scarcity of tenure track positions in Italy, the ASN habilitation validity has been recently increased to 9 years through a government's decree in October 2019. Sentenza. Разпоредбата на чл. Отделен е въпросът, че разрешаването със закон на имуществен спор е изземване на правораздавателната функция на съда. 1, изр. 10, ал. Друг извод не се налага от обстоятелството, че чл. 3 и § 3 и § 4 от преходните и заключителните разпоредби. Това я поставя в привилегировано положение по отношение на останалите вероизповедания, въпреки че чл. Ilmainen Sanakirja on monipuolinen sanakirja netissä. In the humanities, a major book publication may be a prerequisite for defense. 6 от Конституцията. 6 от Конституцията (принципът на равенство) е неоснователно. 37, ал. 3 и 4 и ал. В искането се твърди, че разпоредбата се отнася не само за основните права и свободи, а и за всички “права и задължения, съставляващи част от ценностната система” на гражданите и съдържащата се в нея забрана за ограничаването им е “недопустима от Конституцията намеса във вътрешните работи на самоуправляемите се религиозни общности”. In some countries, a habilitation degree is a required formal qualification to independently teach and examine a designated subject at university level. 10, ал. 14 – 19 ЗВ. Претенцията за всеобщност и православност , изразена в наименованието на Католическата църква или претенцията за апостоличност в наименованието на Арменската църква с нищо не се различава от същата претенция, изразена в оспорените разпоредби на чл. 1 и 2, чл. Разпоредбата на чл. Click here to view the Italian content.. Click here to view the Bulgarian content. 10, ал. 1, изр. View more info. 4, ал. 37, ал. 6, ал. Наред с това сочат, че предвиденият по отношение на Българската православна църква начин за придобиване на статут на юридическо лице противоречи на конституционната забрана за дискриминация чрез въвеждане на привилегии, които се основават на определена религия. 1 и чл. и потвърдено в няколко следващи събора. Редакцията на разпоредбата ясно сочи, че регистрацията е възможност, но не и задължение за религиозните общности. Includes free vocabulary trainer, verb tables and pronunciation function. In the Portuguese legal system, there are two types of habilitation degree. Догматите на църквата (съдържанието на вероучението) и насочеността на нейното "обществено проявление" са добре познати на българското общество и международната общност. Както беше споменато, посочените характеристики се основават на общите източници ("учението и каноните на Вселенската църква" – чл. 2 УБПЦ) на каноничното право и могат да бъдат променяни само от вселенски събори. 37, ал. 13, ал. 13, ал. 4). Поради изложеното тези разпоредби не позволяват упражняването свободно и неограничено на правото на религия по чл. 10 ЗВ, която, като предвижда статут на юридическо лице ex lege на Българската православна църква, изключва приложението на регистрационния режим спрямо нея. Nel caso di domanda di nulla … 4 на чл. 1 и 2 от Конституцията и е в несъответствие с чл. This means that, as a prerequisite for being able to be selected by a university committee to fill these roles, it is necessary to have obtained the scientific qualification for the relative kind of teaching. 3 от Конституцията право, законодателят осигурява минималните изисквания за правна сигурност. 10, ал. Направеният извод е основан на съображения в смисъл, че законодателната уредба е в рамките на признатите от Конституцията в чл. Translate sentenza in Italian online and download now our free translator to use any time at no charge. As it is an academic degree, this is even valid if the person is not enrolled (or not enrolled anymore) at this institution (Habilitation ad personam). Следователно поради намесата на държавата липсва възможност за промени в устава по въпроси, които могат и трябва да се регулират именно от него, а това ограничава свободата на вероизповеданията и автономността на религиозните институции по чл. 1, 2 и 3 ЗВ. 13, ал. Имуществените спорове са винаги между конкретни лица и за конкретен предмет. Finally, some habilitations, since their activities can't be done autonomously, need to be hired in a suitable structure in order to effectively carry out the profession in question. От тях се поддържа, че понятието “религиозна институция” е определено по начин, който ограничава правото на свободен избор на вероизповедание, прави възможно конституционната забрана за държавна намеса в дейността на вероизповеданията да се приложи само спрямо регистрираните религиозни общности и легитимира единствено тези общности като страна във взаимоотношенията с държавата. 18 ЗВ и на промяната им, което означава, че данните за наименование, седалище, ръководство и представляващи я лица няма да станат публично достояние. Neocomunitari da spedire tramite raccomandata A/R allo Sportello Unico della Prefettura competente. Според останалите заинтересувани страни, които са представили писмени становища и в тях са изразили мнението си по тази част на искането, последното е основателно. 1, изр. 4 ЗВ, са доброволни обединения на физически лица. Не съществува конституционна забрана за държавата чрез закон да признае качеството на юридическо лице на определена общност, в случая – Българската православна църква. По същите причини именуването на Католическата църква ( catholicus от гр. 1 и 2 от Конституцията. Тази уредба осигурява на всички религиозни общности достъп до процедурата за регистрация. 14 ЗВ предвижда че "Религиозните общности могат да придобиват статут на юридическо лице при условията и реда на този закон". Look up the Italian to English translation of abilitazione in the PONS online dictionary. Липсата на мнозинство за една от двете тези възпрепятства съда да изготви общи мотиви, поради което становищата на двете групи се излагат поотделно. 10, ал. Твърди се, че чрез тях се “поставя една религия в неравноправно, привилегировано положение спрямо всички останали религии”, допуска се намеса “пряко във вътрешното устройство на източноправославното вероизповедание на Българската православна църква” от страна на държавата и тя не “съдейства за поддържане на търпимост и уважение между вярващите от различните вероизповедания”. In 1984, Docteur d'État was replaced by the Habilitation à diriger des recherches. (Poland) by institutions such as the European Commission Directorate-General for Research,[18] and therefore usually implies the holder of such title has a degree equivalent to habilitation. nat. 1 от Конституцията, а също и несъответствие с чл. Искането е неоснователно според становищата на Народното събрание, Министерския съвет, министъра на правосъдието, Богословския факултет при Софийския университет, Комитета по правата на човека, Сдружение “Хелзинкски наблюдател”, Дружеството на научната и преподавателска общност при Съюза на юристите в България, Българската православна църква и Православния център за църковно-държавни и междуцърковни отношения. (Впрочем значително по-разширеният и строг текст на Търновската конституция (чл. 1 издаване на удостоверение от директора на Дирекция “Вероизповедания” на Министерски съвет. Съгласно чл. 57, ал. Regarding university habilitations, the so-called "Gelmini Reform" of the research and university teaching system (Italian Law 240 of year 2010 and subsequent modifications) has established the national scientific habilitation for the calls in the role of associate professor and full professor (called "abilitazione scientifica nazionale", or ASN). In the second day, the candidate needs to present a lecture (agregação) or a proposal of a research project (habilitação). В конкретния случай законовото възпроизвеждане на фундаментални за източното православие догмати и канонични правила не може да бъде квалифицирано като намеса, което личи и от становището на Българската православна църква. 17 от Конституцията. Стопанисването и разпореждането с имущество, принадлежащо на дадена религиозна институция, се осъществява от нея. Намесата предполага действие против или независимо от волята на религиозната общност, съответно институция. 4, ал. Последното дефинира трите изброени понятия единствено за закона, част от който е допълнителната разпоредба. 3, изр. Съществена характеристика на българската Конституция, важна в контекста на направеното искане, е това, че тя във втората алинея на цитирания член изрично посочва източноправославното вероизповедание като "Традиционна религия в Република България…" В това отношение българската Конституция се причислява към редица европейски Конституции, които признават наличието и ролята на преобладаваща религия в съответната държава. 10, ал. 10, ал. 3 от допълнителната разпоредба религиозна институция е регистрираната по Закона за вероизповеданията религиозна общност, която има качеството на юридическо лице, свои органи и устав. [3] Afterwards, it became normal in the German university system to write two doctoral theses: the inaugural thesis (Inauguraldissertation), completing a course of study; and the habilitation thesis (Habilitationsschrift), which opens the road to a professorship.[4]. Според тях част от оспорените разпоредби възпроизвеждат всъщност текстове от устава и доктрината на Българската православна църква, а включването им в закона лишава от възможност за развитие съответното вероизповедание като религиозна доктрина и практика и същевременно съставлява конституционно недопустима намеса на държавата в структурирането и ръководството на същото вероизповедание. Такива например са решението от 26.Х.2000 г. по делото Хасан и Чауш срещу България, решението от 14.ХІІ.1999 г. по делото Сериф срещу Гърция, решението от 12.ХІІ.2001 г. по делото Бесарабска митрополитска църква срещу Молдова. Уредбата на условията за регистрация на религиозните общности като юридически лица е в чл. On the first day, the curriculum of the candidate is discussed (for both degrees) and in the case of agregação, the candidate also needs to present the academic course selected. 57, ал. Това личи ясно от изричните разпоредби на чл. Per le sentenze pronunciate prima del 01/03/2001: a. Copia conforme della sentenza di divorzio legalizzata dal Cancelliere del tribunale che l’ha pronunciata e munita di apostille de L’Aja; b.